Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript! Aby przeglądać naszą stronę uruchom Javascript. Instrukcja dla twojej przeglądarki: Tutaj

KONKURS FOTOGRAFICZNY - REGULAMIN

KONKURS FOTOGRAFICZNY - REGULAMIN

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dzień gratis”(dalej „Konkurs”) jest SmartKitchen Sp. z o.o., ul. Potocka 33, 01-631 Warszawa
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.
 3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa od 01 lipca 2018 od godz. 10:00 do 14 lipca 2018 do godz. 20:00.
 5. Konkurs prowadzony jest na FanPage Zdrowie i Pudełka https://www.facebook.com/zdrowieipudelka/oraz profilu na Instagramie https://www.instagram.com/zdrowie_i_pudelka/. Właścicielem FanPage oraz profilu jest Organizator.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi facebook.com. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.
 7. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

 Warunki udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe oraz posiadające adres dla doręczeń na terytorium Warszawy, (zwane „Uczestnikami”), mające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
  • posiadają aktywne konto w serwisie Facebook.com i Instagram.com;
  • zapoznają się i wyrażą zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • wyrażą zgodę na przetwarzanie profilowych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności na potrzeby odbioru nagród, zrealizowania sprawozdawczości finansowej, rozpatrzenia ewentualnych skarg i reklamacji oraz ogłoszenia zwycięzców. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody.
  • wykonają zadanie konkursowe:

Wykonają zdjęcie zestawu pudełkowego/posiłku od firmy Zdrowie i Pudełka udostępnią zdjęcie na swoim profilu i oznaczą profil Zdrowie i Pudełka na Facebooku lub Instagramie.

 1. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać dowolną liczbę zdjęć Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.
 5. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik powinien:
 • Zapoznać się z Regulaminem Konkursu,
 • Zezwolić na dostęp do swoich danych umieszczonych w profilu w serwisie Facebook.com oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach związanych z Konkursem, poprzez wpisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe stanowiącej zgłoszenie do konkursu.

 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano 1 nagrodę (dalej „Nagrody”), w postaci 5 posiłków (na jeden dzień) dostarczonych na adres wskazany przez  Zwycięzcę w obrębie Warszawy.
 2. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 3. Nagrody zostaną przyznane osobie, której zdjęcie zostanie uznane za najciekawsze.
 4. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.
 5. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami drogą mailową lub za pośrednictwem serwisu facebook.com lub instagram.com.
 6. W celu odebrania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub drogą mailową na adres: kontakt@zdrowieipudelka.comnastępujących danych:
  1. Adres e-mail;
  2. Imię i nazwisko;
  3. Adres korespondencyjny;
  4. Telefon
  5. Wybrany zestaw
 1. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SmartKitchen Sp. z o.o., ul. Potocka 33, 01-631 Warszawa.
 2. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania Nagrody Laureatom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwy udział w Konkursie i wydanie Nagród.

 Reklamacje

 1. W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i adres korespondencyjny, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi podstawę reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.
 4. W przypadku braku akceptacji stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, Uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursu.